Mercedes-Benz

Politika Spoločnosti

Politika spoločnosti Motor Group Poprad

Ako pracovníci spoločnosti:

chceme nadchýnať zákazníkov

Našim zákazníkom ponúkame príjemné a bezchybné služby a dodržiavame naše sľuby. Pravidelnými kontaktmi a prieskumami zisťujeme očakávania našich zákazníkov a využívame reakcie našich zákazníkov aby sme naše produkty a naše služby priebežne zlepšovali. 

chceme využívať špičkové technológie

Kontinuálny rast kvality našich produktov a služieb, bezpečnosti práce na našich pracoviskách, prevenciu znečisťovania, ochrany životného prostredia a hygieny uskutočňujeme v ekonomicky zdôvodniteľnom rozsahu a s využitím dostupných špičkových technológií. Mimoriadnu pozornosť venujeme predchádzaniu prevádzkovým poruchám.

chceme spokojných a motivovaných spolupracovníkov

Našou kontinuálnou, stabilnou a zrozumiteľnou personálnou politikou vytvárame pozitívne prostredie, v ktorom sa môžu naši spolupracovníci rozvíjať v súlade so záujmami spoločnosti. K podstatným súčastiam našej podnikovej kultúry patrí aj motivácia k vynikajúcim osobným a tímovým výkonom. Našich spolupracovníkov podnecujeme k tomu, aby sa snažili o osobný rozvoj u nás a voľné pracovné pozície obsadzujeme podľa možnosti interne. 

chceme efektívnu a interaktívnu komunikáciu

Udržiavame otvorený, úprimný štýl manažmentu a kultúru zapájania našich spolupracovníkov. Naša hospodárska úspešnosť je v neposlednej miere závislá od toho, že naši spolupracovníci si vždy vymieňajú korektné informácie a vždy môže predložiť svoje návrhy na zlepšenie. Naša politika „otvorených dverí“ má podnecovať našich spolupracovníkov k otvorenej diskusii o všetkých otázkach. Rovnako sa snažíme o otvorenú a vecnú komunikáciu s našimi zákazníkmi, partnermi, inštitúciami štátnej správy a samosprávy, ako aj s celou zainteresovanou verejnosťou.

chceme udržiavať úspešné partnerstvá 

Naši dodávatelia tovarov, investícií a služieb musia zodpovedať našim štandardom kvality a tomu zodpovedajúcim spôsobom ich aj vyberáme. S našimi dodávateľmi spolupracujeme v partnerskom vzťahu a zabezpečujeme, aby mali jasnú predstavu o našich požiadavkách. Výkony našich dodávateľov priebežne preverujeme a hodnotíme. Objektívne spätné informácie o výsledkoch hodnotenia podporujú našu na výsledky orientovanú spoluprácu.

chceme byť spoločensky zodpovední 

Ochranou životného prostredia, sociálnou angažovanosťou a spoluprácou s miestnou samosprávou sa vyrovnávame s našou zodpovednosťou voči spoločnosti. Udržujeme dobré vzťahy k našim susedom, iným účastníkom cestnej premávky a širokej verejnosti. Podieľame sa na podpore obecne prospešných cieľov a podporujeme čestné funkcie. Konanie v súlade s platnými zákonmi a ostatnými predpismi, rešpektovanie požiadaviek inštitúcií štátnej správy a samosprávy považujeme za samozrejmé.

chceme byť stále lepší

Pracujeme podľa smerníc a postupov, ktoré podporujú trvalý rozvoj našich vzťahov k zákazníkom a spolupracovníkom a ktoré podporujú rast našich hospodárskych výsledkov. Našim cieľom  je rýchlym poskytovaním služieb, rýchlou a spoľahlivou dodávkou produktov a z toho prameniacou spokojnosťou našich zákazníkov dosahovali rastúce hospodárske výsledky a tým trvale zvyšovať hodnotu našej spoločnosti.

chceme mať zodpovedný manažment 

Manažment spoločnosti overuje plnenie platných právnych predpisov, efektivitu prevádzky a systémov spoločnosti prostredníctvom ich pravidelného hodnotenia na úrovni manažmentu a zaručuje, že stanovené ciele spoločnosti sú dosahované v súlade s politikou ISR. 

Naša filozofia spočíva v poskytovaní kvalitných produktov v spojení s kvalitnými službami, pričom najväčší dôraz kladieme na spokojnosť našich zákazníkov.

Otázku zákazníka nikdy nenecháme bez odpovede.